เตรียมสมาชิกใหม่ในทีม: กิจกรรมบทเรียนที่ 1

ปฎิบัติ: แบ่งกลุ่มและอ่านพระคัมภีร์  กันดารวิถี 3:5-39  และคิดทบทวนคำถามต่อไปนี้และพูดคุยกันถึงคำตอบของแต่ละคน

ให้แบ่งกลุ่มคุยกันว่าทำไมพระเจ้าจึงออกแบบให้มีเผ่าเลวีจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอล?ทำไมในเผ่าเลวีเองมีทีมและแต่ละทีมมีหน้าที่ต่างกัน?

อ่านปฐมกาล 1:1-31 และ 1 โครินธ์ 14:33 และตอบว่าพระเจ้าเป็นเช่นไร?

วันนี้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าบ้าง?

ทีมของเรามีความเรียบร้อยและมีระเบียบมากน้อยเพียงไรในเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา? และเราอยากจะตั้งใจปรับเปลี่ยนสิ่งใดบ้างเพื่อช่วยให้ทีมดำเนินงานรับใช้ได้อย่างเรียบร้อยในคริสตจักร?

อ่านกันดารวิถี 8:23-26 และพูดคุยกันถึงว่าทำไมจึงต้องมีการสร้างคนใหม่ขึ้นมาทำงาน?

อ่านกันดารวิถี 4:3 และพูดคุยกันถึงว่าทำไมอายุเริ่มต้นจึงต่างจาก กันดารวิถี 8:23 พวกเขาใช้เวลาในการสร้างคนใหม่ใช่หรือไม่? พระเยซูใช้เวลาสร้างสาวกกี่ปีโดยประมาณ?

ปิดท้าย: สิ่งที่เราเรียนรู้จากหลักการทำงานในสมัยก่อนคือการสร้างและการรับการสร้างสมาชิกเก่าเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกใหม่และสมาชิกใหม่สามารถยอมรับการสร้างในเวลาเดียวกัน อย่าลืมจิตวิญญาณที่รักพระเจ้า ความขยันในการฝึกฝน และสร้างคุณลักษณะที่เป็นเหมือนพระคริสต์ผู้สร้างเรา

เตรียมสมาชิกใหม่ในทีม: บทที่ 1

ข้อดีของการเตรียมสมาชิกใหม่มีหลายข้อทีเดียวและเราเห็นความเป็นระเบียบมีแบบมีแผนเมื่ออ่านเหตุการณ์ช่วงเวลาของโมเสสสำหรับเผ่าเลวีที่จัดว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเต็มอัตราด้วยเรื่องของการนมัสการ มีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระเบียบถึงขนาดเรื่องของการเดินใครเดินขบวนก่อนหลังเพื่อความไม่วุ่นวาย เราอ่านพบเหตุการณ์ช่วงเวลาของกษัตริย์ดาวิดเมื่อต้องการสร้างสถานนมัสการ มีระบุถึงอายุของคนในเผ่าว่าจะเริ่มเข้ารับการฝึกฝนปฏิบัติหน้าที่ในสถานนมัสการเมื่อใดก่อนที่จะรับหน้าที่ต่างๆ เมื่อครบอายุการฝึกฝนปฏิบัติแล้ว

ในปัจจุบันคริสตจักรสามารถจับจุดสำคัญของการปฏิบัติในสมัยก่อนเพื่อการเตรียมสมาชิกใหม่ในทีมได้ วิธีการที่เราเรียนรู้ในพระคัมภีร์อย่างกว้างขวางก็คือการสร้างสาวก สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสาวกคือการใช้เวลาทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เหมือนกับที่พระเยซูพาสาวกไปทำพันธกิจด้วยกันก่อนที่จะส่งออกไป และเหมือนกับที่เปาโลพาทิโมธีและทิตัสไปทำพันธกิจด้วยกันก่อนที่จะแยกตัวออกไป

ทางปฏิบัติก็คือให้สมาชิกใหม่ได้มาร่วมเข้ากลุ่มศึกษาพระคำ ร่วมฝึกซ้อมฝีมือกับวง หรือถ้าเป็นนักร้องก็มาร่วมฝึกร้อง ก่อนที่จะได้ขึ้นทำงานจริงจัง ดูเหมือนจะเป็นทางการแต่เราไม่จำเป็นต้องทำให้ดูเป็นทางการ ไม่ต้องมีพิธีแต่งตั้ง ไม่ต้องมีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษ เพียงแค่มุ่งเน้นการใช้เวลาฝึกฝนไปด้วยกัน

แล้วอะไรจะเป็นสัญญาณว่าสมาชิกใหม่ท่านนี้มีความพร้อมแล้วที่จะร่วมรับใช้อย่างจริงจัง มันก็ง่ายมากๆ ที่จะเห็นสัญญาณนั้น เพราะตลอดเวลาที่ใช้เวลาด้วยกันเราจะเห็นความพร้อมทั้งในด้านจิตวิญญาณ ด้านความสามารถ ด้านคุณลักษณะ แล้วเราอยากเห็นอะไรในแต่ละด้านนั้น

ด้านจิตวิญญาณ ถ้าสมาชิกใหม่มีความเชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริงว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและทรงพระชนม์อยู่ ทรงเป็นขึ้นจากตายและยังมีชีวิตอยู่และเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตเดินตามคำสอนของพระเยซู นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมาก ความรู้เรื่องพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่จะตามมาเองถ้าเขารักพระเจ้าและหิวกระหายที่อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น นั่นหมายความว่าความรักที่มีต่อพระเจ้าจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดเพราะเป็นประการแรกที่พระเจ้าขอจากทุกคนที่เชื่อคือจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสิ้นสุดกำลังและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า

ด้านความสามารถ ถ้าสมาชิกใหม่มีระดับความสามารถที่ดีมากก็จะช่วยให้ทีมแข็งแรงและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้ ถ้าสมาชิกใหม่มีระดับความสามารถปานกลางก็จะช่วยให้ทีมยังไปได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนระดับความสามารถที่น้อยก็อาจจะทำให้ทีมต้องพึ่งพากันและกันมากขึ้นเพื่อประคับประคองกันไป ความท้าทายของแต่ละระดับก็มีแตกต่างกันไป กุญแจของความสามารถก็คือการฝึกฝน ยิ่งฝึกฝนยิ่งคล่องแคล่ว

ด้านคุณลักษณะ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทอดทิ้ง สมาชิกทุกคนต้องให้ความสำคัญเพื่อสมาชิกใหม่จะสามารถดำเนินตามวิถีคุณลักษณะที่เป็นพร เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อ เป็นคุณลักษณะของพระเจ้าซึ่งผู้เชื่อทุกคนควรให้คุณค่า เช่นความถ่อมใจ ไม่หยิ่งผยอง ความดี ไร้เดียงสาต่อความบาป ความรัก ความอดทน ความเสียสละ ความเชื่อ ความสัตย์ซื่อ ความไม่หยาบคายลามก ความสุภาพ การรู้จักบังคับตน ความกรุณาปราณี ความเชื่อฟังพระเจ้า ถ้าเราขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจการเป็นสาวกของพระเยซู ทีมที่จะรับใช้พระเยซูจะเดินคนละทางกับพระเยซูได้อย่างไร

ดังนั้นสรุปว่าการเตรียมสมาชิกใหม่ในทีม สิ่งที่เป็นความสำคัญสิ่งแรกคือด้านจิตวิญญาณ รองลงมาคือด้านความสามารถ และขาดไม่ได้คือด้านคุณลักษณะ ฉะนั้น บทเรียนที่หนึ่งก็คือจุดยืนของทีม ถ้าทุกคนมีจุดยืนเดียวกันแบบนี้ สมาชิกใหม่ก็จะยืนอยู่ในจุดเดียวกันกับทุกคนในทีมและจะก้าวไปทางไหนต่อ เราก็จะเข้าไปในบทเรียนที่สองกันต่อไป