เตรียมสมาชิกใหม่ในทีม: กิจกรรมบทเรียนที่ 1

ปฎิบัติ: แบ่งกลุ่มและอ่านพระคัมภีร์  กันดารวิถี 3:5-39  และคิดทบทวนคำถามต่อไปนี้และพูดคุยกันถึงคำตอบของแต่ละคน

ให้แบ่งกลุ่มคุยกันว่าทำไมพระเจ้าจึงออกแบบให้มีเผ่าเลวีจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอล?ทำไมในเผ่าเลวีเองมีทีมและแต่ละทีมมีหน้าที่ต่างกัน?

อ่านปฐมกาล 1:1-31 และ 1 โครินธ์ 14:33 และตอบว่าพระเจ้าเป็นเช่นไร?

วันนี้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าบ้าง?

ทีมของเรามีความเรียบร้อยและมีระเบียบมากน้อยเพียงไรในเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา? และเราอยากจะตั้งใจปรับเปลี่ยนสิ่งใดบ้างเพื่อช่วยให้ทีมดำเนินงานรับใช้ได้อย่างเรียบร้อยในคริสตจักร?

อ่านกันดารวิถี 8:23-26 และพูดคุยกันถึงว่าทำไมจึงต้องมีการสร้างคนใหม่ขึ้นมาทำงาน?

อ่านกันดารวิถี 4:3 และพูดคุยกันถึงว่าทำไมอายุเริ่มต้นจึงต่างจาก กันดารวิถี 8:23 พวกเขาใช้เวลาในการสร้างคนใหม่ใช่หรือไม่? พระเยซูใช้เวลาสร้างสาวกกี่ปีโดยประมาณ?

ปิดท้าย: สิ่งที่เราเรียนรู้จากหลักการทำงานในสมัยก่อนคือการสร้างและการรับการสร้างสมาชิกเก่าเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกใหม่และสมาชิกใหม่สามารถยอมรับการสร้างในเวลาเดียวกัน อย่าลืมจิตวิญญาณที่รักพระเจ้า ความขยันในการฝึกฝน และสร้างคุณลักษณะที่เป็นเหมือนพระคริสต์ผู้สร้างเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *