ฉบับสิงหาคม - กันยายน 2011  

s

 

ปี 2011 นี้เราจะเจาะจงกันถึงเรื่องการสรรเสริญ ทุกสองเดือนเราจะมาดูความหมาย
ตามอักษรของคำว่า “สรรเสริญ” ของภาษาฮีบรูเพื่อเปิดความคิดของเรามากขึ้นและ
จะช่วยให้เราเต็มที่และมั่นใจกับชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า ใกล้เข้ามาแล้วที่เราจะได้ยิน
เสียงดังอย่างที่ท่านยอห์นกล่าวไว้ว่า “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์เหมือน
เสียงน้ำเชี่ยวกรากและเสียงฟ้าร้องดังกึกก้อง...”นักดนตรี

เขียนโดย บงกช ฮัดซัน

ครั้งที่ 4 นี้เราจะพูดถึงคำว่า זמרZamar  
 
זמרZamar เป็นคำศัพท์ภาษาฮีบรูที่ถูกใช้เมื่อมีการสรรเสริญในความหมายว่า ที่จะสัมผัส
สายเครื่องดนตรีหรือส่วนต่างๆ ของเครื่องดนตรีเช่นเล่นบนมัน, เพื่อทำให้เกิดเสียงดนตรี
คลอไปกับเสียงร้อง, เพื่อเฉลิมฉลองในบทเพลงและดนตรีที่ถวายสรรเสริญ, ร้องบท
สรรเสริญและบทสดุดีต่างๆ

เราเห็นศัพท์คำนี้ถูกใช้ในข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่า זמרZamar เช่น

สดุดี 21:13 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูในพระกำลังของพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

สดุดี 57:7 ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์แน่วแน่ จิตใจของข้าพระองค์มั่นคง
ข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรี (NIV ฉบับอมตร่วมสมัย)

สดุดี 68:32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ย จงร้องเพลงถวายพระเจ้า
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์

ข้อพระคำที่มีคำสรรเสริญที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งอย่างคือ

สดุดี 33:2  จงสรรเสริญ ידה  Yadah(ดูใน Session 2 เดือนเมษายน-พฤษภาคม) พระเยโฮวาห์
ด้วยพิณเขาคู่ จงถวายสดุดีזמר Zamar แด่พระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย

ตามตัวอย่างที่ยกมา ทำให้เรามองเห็นภาพและความหมายที่ผู้เขียนเจตนาจะสื่อสาร
มากยิ่งขึ้น ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงการร้องบทสรรเสริญบทสดุดีเท่านั้นที่เรา
สามารถแสดงออกการสรรเสริญ แต่ว่าการเล่นเครื่องดนตรีให้เกิดเสียงดนตรีออกมานั้น
ก็แสดงการสรรเสริญออกมาจากผู้เล่นด้วยเหมือนกัน ทั้งนักร้องและนักดนตรีร่วมกัน
ในการถวายสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า

เรารู้จักชื่อของคนแรกในพระคัมภีร์ที่ค้นคิดประดิษฐ์พิณและขลุ่ยคือ ยูบาล เขาเป็น
เชื้อสายในพงศ์พันธุ์ของคาอิน (ปฐมกาล 4:17-22) ในสมัยเฟื่องฟูแห่งพระวิหาร
กษัตริย์ดาวิดในฐานะผู้เผยพระวจนะและผู้นำประเทศได้แต่งตั้งคณะนักร้องและ
บรรดานักดนตรีเพื่อถวายการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า โดยมอบหมายให้ผู้
มีความสามารถเฉพาะด้านดูแลจัดการ สายตาฝ่ายวิญญาณของกษัตริย์ดาวิดประดุจ
ว่ามองเห็นการสรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์ที่มีคนเล่นเครื่องดนตรี มีกลุ่มนักร้องมากมาย
เสียงดังดุจน้ำมากหลาย พระวิหารอันเป็นแบบจำลองสถานนมัสการในสวรรค์ได้กลาย
เป็นแม่แบบของชนรุ่นต่อๆ ไป

การเล่นเครื่องดนตรีเพื่อถวายสรรเสริญแด่พระเจ้านั้นแตกต่างจากการเล่นเครื่องดนตรี
เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่นเพื่อการเรียกคน การสอนความรู้ทักษะ การทำงานเลี้ยงชีพ
การเรียน การฝึกซ้อม การแพทย์รักษา การทดสอบวิทยาศาสตร์ การใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ การร่วมกิจกรรม การบันเทิง การประกวดแข่งขัน และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่การใช้เครื่องดนตรีของผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะมีโอกาสที่พิเศษกว่าคนทั่วไป
ตรงที่ว่าผู้เล่นเครื่องดนตรีจะมีเจตนาในวิญญาณเพื่อสร้างเสียงขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรืออื่นใด

ความพิเศษนี้จำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญอันดับแรกไว้ตรงที่หัวใจและท่าที
ต่อพระเจ้า ส่วนด้านทักษะความสามารถแม้ว่าจะจัดเป็นลำดับที่รองลงมาแต่ก็ยังต้อง
จัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ เลยทีเดียว ดังนั้น การเล่นเครื่องดนตรีเพื่อสร้างท่วงทำนองให้
เกิดขึ้นถวายแด่พระเจ้านั้นก็เพื่อจะยกย่องพระเจ้าขึ้นจากใจจริง ร่วมไปกับการร้อง
บทสรรเสริญบทสดุดี การดูคำศัพท์ זמר   Zamar จึงช่วยให้นักดนตรีได้รู้ในวันนี้ว่าเขามี
บทบาทสำคัญในการถวายสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเสียงที่เขาสร้างขึ้นจาก
เครื่องดนตรีของเขา


อาเมน


 

 

 

สร้างเสียงแห่งการสรรเสริญ

เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งใช้เวลาดูแลฝูงแกะของบิดาในท้องทุ่ง เขาใช้เวลาในการเล่นเครื่อง
ดนตรีของตนภายใต้ผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ ทุกๆ วันที่จับเครื่องดนตรีขึ้นมาเล่นทำให้เขาเกิด
ความชำนาญ ความสามารถของเขาในการเล่นเครื่องดนตรีเป็นที่เลื่องลือไป เราเห็นจาก
พระธรรมซามูเอลฉบับที่ 1 บทที่ 16 ข้อ 14-23 ...”ข้าพระบาทเคยเห็นบุตรชายคนหนึ่งของ
เจสซีแห่งเบธเลเฮมเล่นพิณเก่ง....”

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าบวกกับความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีสามารถ
สร้างเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า มีเสียงแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้ที่
หนุนใจผู้สร้างเสียงว่า “จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงดีดสายอย่างแคล่วคล่อง
พร้อมกับโห่ร้อง” (สดุดี 33:3) ....อย่างแคล่วคล่อง! ต้องจับเครื่องดนตรีขึ้นมาเล่นบ่อยๆ
เล่นเป็นประจำ การฝึกซ้อมเครื่องดนตรีมีประโยชน์ในการสร้างเสียงแห่งการสรรเสริญ
พระเจ้า

นักดนตรีของพระเจ้าจงลุกขึ้น ฝังตนลึกลงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
ฝึกฝีมือของตนเพื่อเป็นผู้สร้างเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้าองค์เกรียงไกร เพราะ
ความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ ความสัตย์สุจริตของพระองค์สูงถึงเมฆ
เชิญร่วมในคำอธิษฐานของพระเยซูองค์ที่รักของเรานั้นคือขอให้พระนามของพระบิดา
เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ .....ถึงเวลาของผู้สร้างเสียงแล้ว
ที่จะสร้างทำนองแห่งการสรรเสริญพระเจ้าขึ้นในประเทศนี้ สร้างเสียงแห่งการยกย่อง
พระเจ้าขึ้นในการเล่นเครื่องดนตรีของตนผ่านหัวใจที่ยกย่องพระเจ้า

ขอหนุนใจผู้มีของประทาน ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีทั้งหลาย อย่ามองข้าม
บทบาทสำคัญนี้ที่ท่านสามารถทำเพื่อพระเจ้าได้ในแผ่นดินที่ท่านอยู่นี้ โลกกำลังขโมย
การสรรเสริญที่พระเจ้าทรงสมควรจะได้รับไป โลกจำต้องได้ยินว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
เพียงใด ความรักของพระองค์มั่นคงกว่าขุนเขา อ่อนหวานกว่าที่หนุ่มสาวจะเข้าใจได้
และความร้อนแรงแห่งพลังรักของพระองค์นั้นไม่เคยดับสูญ จงสร้างเสียงแห่งการ
สรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้ทุกซอกมุมได้ยินว่าพระองค์คือผู้ใด
อาเมนบงกช ฮัดซัน

 

 

คำถาม
ใครสามารถสร้างเสียงแห่งการสรรเสริญได้บ้าง?

คำตอบ
หากจะให้เป็นคำตอบที่มั่นคงจะต้องดูพระคัมภีร์ด้วยกัน

ยากอบ 3:9 “เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้น...........” หมาย
ถึงทุกคนที่มีลิ้นและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ได้รับการไถ่ก็สร้าง
เสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า

วิวรณ์ 4:9 “เมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญ......แด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง.....”
ภาพสัญลักษณ์ของสัตว์เหล่านั้นแทนสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้าง สรรพสิ่งที่
ทรงสร้างต่างก็สรรเสริญพระเจ้า

สดุดี 69:34 “ขอฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ ทั้งทะเลและสรรพสิ่งที่
เคลื่อนไหวอยู่ในนั้น” สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างต่างก็สรรเสริญพระเจ้า

ลูกา 2:13 “ในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้า
ว่า......” ทูตสวรรค์ผู้รับใช้ของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า

2 พงศาวดาร 5:13 “พวกคนแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลง
สรรเสริญและเพลงขอบพระคุณเป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและ
ฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญ.............” นี่พูดชัดเจนว่ามีนักดนตรี
นักร้อง เครื่องดนตรีหลากหลายสร้างเสียงสรรเสริญพระเจ้า

2 พงศาวดาร 7:6 “.........เครื่องดนตรีถวายแด่พระเจ้า ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกระทำเพื่อ
ถวายขอบพระคุณแด่พระเจ้า............” 29:27 “....เริ่มถวายเพลงแด่พระเจ้า และแตรกับ
เครื่องดนตรีของดาวิดพระราชาของอิสราเอลก็เริ่มด้วย” ผู้ที่สร้างเครื่องดนตรีเพื่อถวาย
สรรเสริญแด่พระเจ้าก็เป็นผู้ที่สร้างเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า

2 พงศาวดาร 29:30 “....คนเลวีร้องเพลงยอพระเกียรติพระเจ้าด้วยถ้อยคำของดาวิดและ
ของอาสาฟผู้ทำนาย.....” สดุดี 69:30 “.....ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบท
เพลง...........”  ผู้ประพันธ์เพลงและแต่งทำนองเพลงก็เป็นผู้สร้างเสียงแห่งการสรรเสริญ

ทั้งนี้ ยังมีข้อพระคัมภีร์อีกมากมายหลายข้อที่เปิดเผยให้ทราบเรื่องนี้ได้ จึงขอส่งคำถาม
กลับว่าวันนี้คุณได้สร้างเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้าแล้วหรือยัง

บงกช ฮัดซันPrevious Articles :

2011 มิถุนายน-กรกฎาคม
2011 เมษายน-พฤษภาคม
2011 กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2010 ธันวาคม - 2011 มกราคม
2010 ตุลาคม-พฤศจิกายน
2010 สิงหาคม - กันยายน
2010 มิถุนายน-กรกฎาคม
2010 เมษายน-พฤษภาคม
2010 กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2009 ธันวาคม - 2010 มกราคม
2009 ตุลาคม - พฤศจิกายน
2009 สิงหาคม - กันยายน
2009 มิถุนายน - กรกฎาคม
2009 เมษายน - พฤษภาคม
2009 กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2008 ธันวาคม - 2009 มกราคม
2008 ตุลาคม - พฤศจิกายน

2008 สิงหาคม - กันยายน

2008 มิถุนายน - กรกฎาคม 

 

 

 

 
i
นมัสการ
เพลง
แบ่งปัน

 

Albums

ความหมายของคริสต์มาส

ขัารักพระนาม (2009)

ไหลลงมา (2001)

ข้าจะรักและบูชา (2004)

เหนือโลกา (2006)

 

Leadsheets